Newyddion

disgwylir i'r farchnad ffensys plastig byd-eang dyfu o USD 5.25 biliwn yn 2020 ac i gyrraedd USD 8.17 biliwn erbyn 2028, gan dyfu ar CAGR o 5.69% yn ystod y cyfnod a ragwelir 2021-2028.

Mae'r farchnad ffensys plastig yn dyst i dwf sylweddol o'r blynyddoedd diwethaf.Priodolir y twf hwn i bryderon diogelwch a diogeledd cynyddol y disgwylir iddynt ysgogi galw am gynhyrchion yn y sectorau amaethyddol, preswyl, masnachol a diwydiannol.Mae ehangu'r sector adeiladu wrth ddatblygu economïau, ynghyd â'r nifer cynyddol o brosiectau adnewyddu ac ailfodelu yn y sector preswyl yn cynyddu'r galw am ffensys plastig.Disgwylir i'r galw cynyddol am weithgareddau addurno ac adnewyddu mewnol ysgogi twf y diwydiant.Disgwylir i farchnad yr UD ddangos twf sylweddol oherwydd y nifer cynyddol o droseddau a lefelau cynyddol o ymwybyddiaeth o ddiogelwch a diogelwch.Bydd newid y ffafriaeth am atebion ffensio cynaliadwy ac ecogyfeillgar yn dylanwadu ar y farchnad.

Cyfeirir at Ffensio Plastig fel dewis arall fforddiadwy, dibynadwy, bum gwaith cryfach a mwy gwydn yn lle ffens bren.Y cyfuniad da o bren a phlastig a ddefnyddir yn gynyddol mewn cymwysiadau megis deciau, rheiliau, tirweddu coed, meinciau, seidin, trim a mowldinau.Mae ffens plastig yn dileu'r angen am ymdrechion peintio neu staenio costus i amddiffyn gan nad yw'n amsugno lleithder, nid yw'n swigen, nid yw'n pilio, yn rhydu nac yn pydru.Mae ffensys plastig yn rhatach na ffensys pren a haearn.Hefyd, mae'r broses osod ar gyfer ffensys plastig yn gyflym ac yn hawdd.Mae PVC yn resin thermoplastig.Dyma'r trydydd plastig synthetig a gynhyrchir fwyaf yn y byd.Fe'i defnyddir mewn amrywiaeth o farchnadoedd, gan gynnwys potelu a phecynnu.Pan ychwanegir plastigyddion, mae'n dod yn hyblyg, gan ei wneud yn ddeunydd y mae galw mawr amdano ar gyfer y diwydiannau adeiladu, plymio a chebl.

Disgwylir i'r farchnad ffensys plastig byd-eang weld twf sylweddol, oherwydd y galw cynyddol am ddeunyddiau cyfansawdd cynaliadwy ac ecogyfeillgar, y galw cynyddol am gynhyrchion addurniadol a gwell, cynnydd mewn gweithgaredd adeiladu ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch, cynyddu datblygiad seilwaith, a thwf mewn ailfodelu. a gweithgareddau adnewyddu.Y ffactorau sy'n atal twf y farchnad yw rheoliadau'r llywodraeth sy'n ymwneud â phlastigau mewn rhanbarthau sy'n datblygu ac sydd heb eu datblygu'n ddigonol, cryfder corfforol isel o'i gymharu â dewisiadau eraill.Bydd datblygiadau technolegol ac arloesiadau cynnyrch gan gynnwys ffens finyl wedi'i gwehyddu ymlaen llaw, ffens adlewyrchol yn darparu cyfleoedd twf yn y farchnad.


Amser postio: Tachwedd-18-2021